Bronbemaling

Definitie:

Het (meestal) tijdelijk verlagen van de grondwaterstand wordt (bron)bemaling genoemd, hier gebruiken we de term bronbemaling. In vaktermen wordt het vaak benoemd als: ‘Het toepassen van bronbemaling.


Stel: U wilt een zwembad of vijver in de achtertuin laten maken, maar tijdens het ontgraven komt u water tegen. Dit is het grondwater en dit grondwater zorgt er voor dat u niet dieper kunt ontgraven. Om toch de gewenste aanlegdiepte te kunnen realiseren zal dit grondwater weggepompt moeten worden.

Dit is maar een voorbeeld. Bronbemalingen worden voor allerlei werkzaamheden toegepast, bij de aanleg van riolering, bouw van kelders, aanleg van tunnels, aanleg van watergangen, vijvers en ook funderingen bestemd voor woningen, bedrijfspanden of windmolens. Eigenlijk overal waar met of in de bodem werkzaamheden verricht moeten worden.

Er bestaan verschillende soorten bemalingen, die ook in verschillende situaties toegepast kunnen worden.

Open bemaling

Door middel van bijvoorbeeld een klokpomp wordt water dat op de putbodem staat weggepompt naar een andere locatie. Door een pompput te graven, waar het water naar toe kan stromen, en daar een klokpomp in te plaatsen kan de putbodem droog gehouden worden. Dit wordt toegepast bij werkzaamheden waarbij de bodem uit slecht doorlaatbare grond bestaat en bijvoorbeeld bij het leegpompen van watergangen en in bouwputten of sleuven om toestromend- en/of regenwater te verwijderen.

Verticale bemaling

In het geval van verticale bemaling worden er een aantal PVC buizen, filters genaamd, met een diameter van ongeveer 6 cm, verticaal de grond ingebracht. Dit gebeurd meestal met een hart op hart afstand van 1 tot 4 meter. De onderkant van een filter bestaat uit een geperforeerd gedeelte, waar het water doorheen kan stromen. Na het inbrengen van de filters worden deze aangesloten op een ringleiding die op zijn beurt weer wordt aangesloten op een vacuümpomp. De pomp creëert een vacuüm waardoor het grondwater door het systeem gaat stromen. Dit type bemaling wordt meestal toegepast in gebieden waar de bodem uit zand bestaat. Het aanbrengen kan onder andere d.m.v. handmatig spuiten of boren, spoelboren, zuigboren, pulsen of (holle) avegaarboren.

Horizontale bemaling/drainage

Hierbij wordt gebruik gemaakt van een geperforeerde flexibele leiding, met of zonder omhulling. Deze leiding wordt horizontaal tussen de 0,2 en 0,5 meter onder de aanlegdiepte in een goed waterdoorlatend zandpakket aangebracht. Het aanbrengen kan handmatig, met een graafmachine of een speciaal daarvoor ontworpen machine. De drainage wordt aangesloten op een vacuümpomp of de uiteinden komen uit in een pompput waar een klokpomp in geplaatst wordt. Dit wordt o.a. toegepast in gebieden met een wisselende bodemopbouw, in poldergebieden of op locatie waar de bodem uit klei en of veen bestaat.

Spanningsbemaling

Dit type bemaling kan nodig zijn in gebieden waar de bodem uit een dikke klei- en of veenlaag bestaat met daar onder zand. De waterdruk in dit zandpakket kan zo groot zijn dat als er een bouwput ontgraven wordt, de bodem door deze waterdruk dreigt open te barsten. Door het plaatsen van filters in dit zandpakket en het wegpompen van het grondwater, met een debiet die iets groter is dan de toestroom, zal de waterdruk verminderen en is het gevaar voor open barsten van de putbodem geweken.

Diepboring/Deepwell bemaling

Een diepboring of deepwell bemaling bestaat uit filters met een diameter van rond 125mm tot rond 315mm en soms nog groter. Deze worden verticaal in de grond ingebracht waar meestal zogenaamde onderwaterpompen in gehangen worden, met capaciteiten tot wel 150m3/u. Deze onderwaterpompen, persen het grondwater naar boven vanwaar het grondwater via afvoerleidingen geloosd kan worden. Dit systeem wordt toegepast in gebieden waar een zeer grote toestroom van grondwater te verwachten is en/of bij zeer diepe bouwputten.

Retourbemaling

Bij een zogenaamde retourbemaling wordt het opgepompte water deels of in zijn geheel teruggebracht in de bodem en wel in de zelfde zandlaag als waar het uitgepompt wordt. Het terugpompen kan via drains, verticale filters of deepwell bronnen of een combinatie van deze. Deze bemaling wordt alleen gebruikt bij dichtbebouwde gebieden, waar zettingen grote gevolgen kunnen hebben en bij gebieden waar er geen andere geschikte lozingspunten in de buurt liggen.

Let op: elke bemaling, maakt niet uit welk type, is meldingsplichtig. Klik hier voor meer informatie over de benodigde melding/vergunningen.